Pirkšanas – pārdošanas nosacījumi

Pirkšanas – pārdošanas nosacījumi

Šie “Pirkšanas/pārdošanas nosacījumi” – ir pusēm obligāts juridisks dokuments, kurā noteiktas Pircēja un pārdevēja UAB “SIMPRAS” savstarpējās tiesības un pienākumi, preču iegādes un to apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atpakaļatdošanas kārtība, pušu atbildība un citi ar preču iegādi saistītie nosacījumi.

Pircēja tiesības un pienākumi

Pircējs var izvēlēties un pasūtīt jebkuru Pārdevēja piedāvāto preci.

Pircējam ir jāpieņem pasūtītās preces un jāsamaksā par tām noteiktā cena. Ja Pircējs bez svarīgiem iemesliem atsakās pieņemt preces, Pircējam ir jāsedz preču piegādes izdevumi.

Pārdevēja tiesības un pienākumi

Pārdevējs saglabā tiesības jebkurā laikā mainīt, labot vai papildināt šos nosacījumus, ņemot vērā tiesiskajos aktos noteiktās prasības.

Piegādāt Pircēja pasūtītās preces Pircēja norādītā adresē un norunātajā piegādes laikposmā.

Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

Pircējs norēķinās par precēm vienā no šiem veidiem:

apmaksa ar bankas pārskaitījumu;

apmaksa skaidrā naudā preču pasūtīšanas laikā Pārdevēja apakšnodaļās;

apmaksa skaidrā naudā preču saņemšanas laikā, ja preces tiek saņemtas Pārdevēja preču saņemšanas punktos.

Par preču cenām un piegādes termiņiem Pircējs var vērsties tieši pie Pārdevēja viņa pārdošanas vietās vai, sazinoties pa norādītajiem kontaktiem.

Preču piegāde

Pircējam, kurš pasūtīšanas laikā ir izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, ir pienākums norādīt precīzu preču piegādes vietu.

Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.

Samaksa par preču piegādi (transportēšanu) tek aprēķināta, ņemot vērā preču piegādes vietu un preču svaru.

Pircējs var saņemt preces bez piegādes maksas vienā no Pārdevēja preču saņemšanas punktiem.

Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa neievērošanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav laikus piegādātas Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

Preču piegādes Pircējam laikā Pircēja pienākums ir kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvarotu pārstāvi pārbaudīt sūtījuma un preces/-ču stāvokli un parakstīties sūtījuma nodošanas/pieņemšanas dokumentā. Ja Pircējs ir parakstījis sūtījuma nodošanas/pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots pienācīgā stāvoklī, un preču bojājumu, kuru rašanās nav attiecināma uz ražošanas brāķi, kā arī preces/-ču komplektācijas neatbilstību (tādu, kuras iespējams noteikt preču ārējas apskates laikā) nav.

Detalizēta informācija par preču piegādi sniegta sadaļās “Piegāde Lietuvā” un “Piegāde ārzemēs”.

Preču kvalitātes garantija un lietošanas derīguma termiņš

Katras pārdodamās preces īpašības kopumā ir norādītas pie katras preces sniegtajā aprakstā.

Gadījumos, kad, pamatojoties uz tiesību aktiem, attiecībā uz konkrētām precēm ir nosakāms noteikts lietošanas derīguma termiņš, Pārdevēja pienākums ir šādas preces pārdot Pircējam tā, lai viņam būtu reāla iespēja šīs preces izmantot līdz derīguma termiņa beigām.

Preču atpakaļatdošana un apmaiņa

Preču atpakaļatdošana un apmaiņa notiek atbilstoši Lietuvas Saimniecības ministra 2001. g. 29. jūnijā ar rīkojumu Nr. 217 apstiprinātajiem “Priekšmetu atpakaļatdošanas un apmaiņas noteikumiem”.

Pircējam, atdodot atpakaļ preces, ir svarīgi ievērot šādus nosacījumus:

precei jābūt Pircēja nebojātai;

precei jābūt nelietotai, nezaudējušai tirgus izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves u.c.) (šis punkts nav piemērojams gadījumā, ja tiek atpakaļatdota nekvalitatīva prece);

atpakaļ atdodamajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēmis;

atdodot atpakaļ preci, obligāti ir jāiesniedz tās iegādes dokuments, garantijas talons (ja tāds ir bijis izsniegts) un aizpildīts atpakaļatdošanas dokuments.

Ja Pārdevējs pierāda, ka preces trūkumi ir radušies tāpēc, ka Pircējs ir pārkāpis preces lietošanas vai uzglabāšanas noteikumus, šāda prece netiek apmainīta, tās trūkumi netiek bez maksas novērsti, un nauda netiek atdota.

Ja Pircējam nepatīk iegādātās preces forma, lielums, krāsa, modelis vai komplektācija, viņam ir tiesības 14 dienu laikā no preces pārdošanas dienas, ja Pārdevējs nav noteicis ilgāku termiņu, apmainīt to pret analoģisku preci.

Nauda par atpakaļatdotajām precēm visos gadījumos tiek pārskaitīta ar maksājuma uzdevumu un tikai uz maksātāja bankas kontu.

Atbildība

Zaudējumu rašanās gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja un Pārdevēja partneru, kuru pakalpojumus Pircējs pasūta, pienācīgu savstarpējo saistību izpildi.

Pārdevējs ir atbrīvojams no jebkuras atbildības gadījumos, ja zaudējumi radušies tāpēc, ka Pircējs nav ņēmis vērā Pārdevēja ieteikumus un savas saistības, kā arī, ja viņš nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut gan šāda iespēja ir bijusi.

Pārdevēja piemērojamie tirgdarbības līdzekļi

Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var iniciēt dažādas akcijas.

Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma mainīt akciju nosacījumus, kā arī tos atcelt.

Nobeiguma nosacījumi

Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar LR tiesību aktiem.

Uz šo noteikumu pamata izveidotajām attiecībām ir piemērojamas LR tiesības.

Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, tiek risinātas sarunu un vienošanās ceļā. Ja neizdodas rast vienošanos, strīdi tiek risināti LR likumos noteiktajā kārtībā.

Kur iegādāties?

Izvēlieties valsti
Izvēlieties pilsētu
Meklēt pilsētu